กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ปานมณี

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.มนูญ โต๊ะยามา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันยมัย เจียรกุล

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ศักดานุวัฒน์วงศ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ อวเกียรติ

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนีย์ พวงยาณี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ดร.ภญ.ฐานิสร โรจนดิลก

บริษัท Health Up Group อาจารย์พิเศษสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ดร.ฉัตรฤดี จองสุรีย์ภาส

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดร.ธีรภัทร ศรีนรคุตร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.ภัคกร รักราชการ

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

ดร.รัชนีภรณ์ งดงามวงศ์

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

ดร.ลัดดา ปินตา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

ดร.สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์

วิทยาลัยเซาท์อีสท์บางกอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชราวรรณ มีทรัพย์ทอง

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ่งฤดี รัตนวิไล

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรรยา  ยอดนิล 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ดร.พวงชมพู โจนส์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ดร.พิมสิริ ภู่ตระกูล

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 ดร.ลั่นทม จอนจวบทรง

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

   

ฝ่ายจัดการและพิสูจอักษร

อาจารย์สุชาติ วัฒกานนท์

อาจารย์ Jing Yan Zhao

ดร.อัญชลี สมบูรณ์

อาจารย์ธีร์รัฐ รัฐรวีฐากรณ์

ฝ่ายการเงินและเลขานุการกองบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งฤดี รัตนวิไล

อาจารย์รพี อุดมทรัพย์

อาจารย์ศักชัย อรุณรัศมีเรือง

อาจารย์ศิริวุฒิ รุ่งเรือง
นายหฤษฎ์ โตพันธ์

นางสาวจุฑารัตน์ รัตนถาวร

นางสาวฉวีวรรณ แย้มโกมล