Template Business Review

2019-06-26

ตัวอย่าง 

เทมเพลตภาษาไทย

English Template 

ข้อกำหนดของบทความต้นฉบับ
การจัดพิมพ์บทความ
1) ความยาวของบทความไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์หน้าเดียว (นับรวมรูปภาพ ตาราง
เอกสารอ้างอิง และภาคผนวก)
2) รูปแบบตัวอักษร ให้จัดพิมพ์ด้วยแบบตัวอักษร Angsana New / Angsana UPC เท่านั้น
3) ชื่อเรื่องบทความ ขนาดตัวอักษร18pt. (ตัวหนา)กึ่งกลางหน้ากระดาษทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4) ชื่อผู้เขียนทุกคนต้องระบุหน่วยงานต้นสังกัด ที่อยู่และอีเมล์(เฉพาะผู้เขียนหลัก)
ขนาดตัวอักษร 16 pt. กึ่งกลางหน้ากระดาษ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
5) ชื่อบทคัดย่อ คำสำคัญ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวหนา) จัดชิดซ้าย
6) บทคัดย่อ(Abstract) ในบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวอย่างละไม่เกิน 200คำ
7) เนื้อหาบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และคำสำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ขนาดตัวอักษร 16 pt. จัดชิดซ้ายขวา
8) ชื่อหัวเรื่องใหญ่ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวหนา) จัดชิดซ้าย ไม่ใส่เลขลำดับที่
9) ชื่อหัวเรื่องรอง ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวหนา) ย่อหน้าเข้ามา 1.25 ซม.
10) เนื้อหาบทความ ย่อหน้า1.25 ซม. ให้พิมพ์ชิดขอบซ้ายขวา (กระจายแบบไทย) ขนาดตัวอักษร
16 pt. เว้นแต่ละบรรทัด 1.0 ซม.
11) ชื่อตาราง ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวหนา) ให้ระบุไว้บนตารางจัดชิดซ้าย ใต้ตารางให้บอก
แหล่งที่มา จัดชิดซ้าย
12) ชื่อรูป ชื่อแผนภูมิขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวหนา) ให้ระบุไว้ใต้รูปหรือแผนภูมิจัดกึ่งกลาง
หน้ากระดาษ ใต้รูปแผนภูมิให้บอกแหล่งที่มาจัดชิดซ้าย
13) ระยะขอบกระดาษ บน 2.54 ซม. ล่าง 2.54 ซม. ซ้าย 2.54 ซม. ขวา 2.54 ซม.
14) หมายเลขหน้า ให้ใส่ไว้ตำแหน่งด้านล่างขวาตั้งแต่ต้นจนจบบทความ
15) ชื่อรายการบรรณานุกรม ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวหนา) จัดชิดซ้าย
16) เนื้อหารายการบรรณานุกรม ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตามรูปแบบ APA)
17) การเขียนบรรณานุกรมต้องเรียงลำดับตามตัวอักษรและภาษาไทยขึ้นก่อนภาษาอังกฤษ
18) ผู้เขียนต้องทำตารางสรุปผลการแก้ไขบทความตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒ

19) ผู้เขียนต้องส่งผลตรวจอักขราวิสุทธิ์แนบมาพร้อมกับบทความ (การลอกเลียนแบบวรรณกรรมทาง
วิชาการไม่เกิน 20%)
20) การตัดสินของกองบรรณาธิการถือเป็นที่สิ้นสุด