กองบรรณาธิการ อบรม "โครงการอบรมใช้งานออนไลน์วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์"

2018-08-06

ในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง Lab B (อาคารบรรณสาร)

291966.jpg

541203.jpg541198.jpg5411951.jpg