(1)
จอนจวบทรงล.; ธรรมบุญวริศณ. Action Research in Information System Research. Business Review Journal 2018, 10, 249-264.