(1)
กำแพงเพชรม.; ธรรมอภิพลส.; สังข์รักษาน. Agripreneurship Characteristics in Green Agribusiness. Business Review Journal 2019, 11, 262-275.