โจนส์พ. (2018) “สังคมผู้สูงอายุ : โอกาสและความท้าทายทางธุรกิจ”, Business Review Journal, 10(1), pp. 1-6. Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/144822 (Accessed: 14November2019).