กำแพงเพชรม., ธรรมอภิพลส. and สังข์รักษาน. (2019) “Agripreneurship Characteristics in Green Agribusiness”, Business Review Journal, 11(1), pp. 262-275. Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/198429 (Accessed: 21November2019).