[1]
จอนจวบทรงล. and ธรรมบุญวริศณ., “Action Research in Information System Research”, Business Review Journal, vol. 10, no. 2, pp. 249-264, Dec. 2018.