[1]
บุญมีสุวรรณช., “Big Data กับการบริหารในยุคปัจจุบัน”, Business Review Journal, vol. 11, no. 1, pp. 1-4, Jun. 2019.