[1]
กำแพงเพชรม., ธรรมอภิพลส., and สังข์รักษาน., “Agripreneurship Characteristics in Green Agribusiness”, Business Review Journal, vol. 11, no. 1, pp. 262-275, Jun. 2019.