จันทร์เอียดจ., จำนงชอบอ., and ทองก้อนว. “Ecotourism Development by Riding Bicycle in Bangpub Community Bangkontee Samut Songkhram”. Business Review Journal, Vol. 8, no. 2, Dec. 2016, pp. 91-08, https://www.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/125151.