จันทร์เอียดจุฑาธิปต์, จำนงชอบอังสุมาลิน, and ทองก้อนวุฒิพงษ์. “Ecotourism Development by Riding Bicycle in Bangpub Community Bangkontee Samut Songkhram”. Business Review Journal 8, no. 2 (December 23, 2016): 91-108. Accessed November 12, 2019. https://www.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/125151.