คำสุขแววมยุรา, กำแพงเพชรมรกต, ภู่เผือกอาภรณ์, ศิวเวชชปรียา, เพ็งจันทร์พัฒนพงศ์, and ฮาตระวังฉัตรแก้ว. “A Causal Factors Model Inflf Luencing Consumer Loyalty Toward AliExpress Application of China in Thailand”. Business Review Journal 11, no. 1 (June 27, 2019): 111-126. Accessed October 19, 2019. https://www.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/198279.