1.
รัตนวิไลร. บทวิจารณ์หนังสือ: มองโลกแบบวิกรม AEC คนไทยได้หรือเสีย !. Business Review Journal [Internet]. 27Jun.2014 [cited 16Dec.2019];6(1):255-7. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/143778