1.
โจนส์พ. สังคมผู้สูงอายุ : โอกาสและความท้าทายทางธุรกิจ. Business Review Journal [Internet]. 10Sep.2018 [cited 18Nov.2019];10(1):1-. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/144822