1.
จอนจวบทรงล, ธรรมบุญวริศณ. Action Research in Information System Research. Business Review Journal [Internet]. 24Dec.2018 [cited 20Jan.2020];10(2):249-64. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162346