1.
บุญมีสุวรรณช. Big Data กับการบริหารในยุคปัจจุบัน. Business Review Journal [Internet]. 27Jun.2019 [cited 22Oct.2019];11(1):1-. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/198218