1.
กำแพงเพชรม, ธรรมอภิพลส, สังข์รักษาน. Agripreneurship Characteristics in Green Agribusiness. Business Review Journal [Internet]. 27Jun.2019 [cited 14Nov.2019];11(1):262-75. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/198429