Business Review Journal https://www.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs <p>เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่บุคคลทั่วไปและส่งเสริมให้อาจารย์ประจำและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ได้เสนอผลงานทางวิชาการบทความปริทัศน์ (Review Article) นี้อยู่ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการจัดการ/สหวิทยาการด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์</p> en-US <p>บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นลิขสิทธิ์ของวารสารธุรกิจปริทัศน์</p> <p><span class="fontstyle0">ข้อความที่ปรากฏในบทความแต่ละเรื่องในวารสารวิชาการเล่มนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่านไม่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และคณาจารย์ท่านอื่นๆในมหาวิทยาลัยฯ แต่อย่างใด ความรับผิดชอบองค์ประกอบทั้งหมดของบทความแต่ละเรื่องเป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน หากมีความผิดพลาดใดๆ ผู้เขียนแต่ละท่านจะรับผิดชอบบทความของตนเองแต่ผู้เดียว</span></p> ba.hcu.journals@gmail.com (ผศ.รุ่งฤดี รัตนวิไล) winry_ranger@hotmail.com (หฤษฎ์ โตพันธุ์) Mon, 24 Dec 2018 16:31:12 +0700 OJS 3.1.0.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 ทำไมจึงเลือกเรียนบัญชี ? https://www.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162227 <p>บทความนี้เขียนขึ้นจากการที่ผู้เขียนได้สัมภาษณ์และสนทนากลุ่มอย่างไม่เป็นทางการกับผู้ที่<br>เลือกเรียนบัญชีในระดับปริญญาตรี เป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุผล<br>ของการเลือกเรียนบัญชีของตนเองกับผู้ร่วมสนทนา การที่ผู้เขียนหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเป็นหัวข้อใน<br>การสนทนาและถ่ายทอดออกมาเป็นบทความนี้เนื่องมาจากการที่ผู้เขียนเป็นผู้หนึ่งที่เลือกเรียนบัญชี และ<br>ทำงานอยู่ในวงการด้านการศึกษา คลุกคลีกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ทางด้านการบัญชี ใน<br>ระดับปริญญตรีมากว่า 20 ปี มีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับผู้ที่เลือกเรียนบัญชีในระดับปริญญาตรีตลอด<br>ระยะเวลาของการทำงานด้านนี้ พบว่าหลักสูตรการบัญชีเป็นหลักสูตรที่มีผู้เลือกเรียนในลำดับต้น ๆ<br>อย่างต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แม้แต่ผู้ที่สนใจเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ยังเลือกบัญชี<br>สำรองไว้ หากพลาดหวังได้รับการปฎิเสธจากทางด้านวิทยาศาสตร์ก็จะเลือกเรียนบัญชีแทน สอดคล้อง<br>กับผลสำรวจของ NACE (The National Association of Colleges and Employers) ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูล<br>ชั้นนำเกี่ยวกับสถาบันการศึกษา การคาดการณ์การจ้างงาน และแนวโน้มในตลาดแรงงาน ได้ทำการ<br>สำรวจในปี 2560 โดยการทำแบบสอบถามกับบริษัทนายจ้างกว่า 169 บริษัท ว่าผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขา<br>ใดที่บริษัทต้องการให้มาร่วมงานมากที่สุด ผลการสำรวจ 5 อันดับแรกพบว่าอันดับที่ 1 ได้แก่ สาขา<br>การเงิน รองลงมาคือ สาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวิทยาศาสตร์<br>คอมพิวเตอร์ และสาขาวิศวกรรมเครื่องยนต์ ตามลำดับ</p> จรรยา ยอดนิล ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162227 Mon, 24 Dec 2018 00:00:00 +0700 The Influence of Success to Breeding of Red-Whiskered Bulbul in Conditions Movable Caged https://www.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162229 <p>The purposes of this research were to study (1) generality of cage, environment,<br>food, accessory and the success in breeding red-whiskered bulbul and (2) The influence of<br>cage, environment, food, accessory involvement to the success in breeding red-whiskered<br>bulbul. This study was conducted by applying 2 research methodologies. Quantitative<br>approach, questionnaire used to collect data from 58 of the person who breed bird. The data<br>was analyzed, using descriptive statistics, hierarchical regression analysis. To the qualitative<br>approach, used to collect data from 11 of the person who breed bird by in-depth interview,<br>focus group, observation, video record, field notes and memos was conducted with the<br>person breed bird in Bangkok area. The results indicated that size and opacity of cage, clean<br>and weather, worm and lumber had 48.8 percent to the influence of success to breeding of<br>red-whiskered bulbul in conditions movable caged. (Scantling had the most influence)</p> พิชศาล พันธุ์วัฒนา ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162229 Mon, 24 Dec 2018 00:00:00 +0700 An Exploration into the World of Secretaries and Administrative Assistants https://www.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162230 <p>Secretaries and Administrative Assistants play significant roles in each and every<br>organization. Despite the general stereotype of their professions, one can never fully<br>understand the extent of their work, particularly so when technology and time have<br>transformed their roles over the past decades. This explorative qualitative study, attempted to<br>dig a little deeper into the professional lives of ten secretaries and administrative assistants<br>through in-depth interviews from different industries. Out of the ten participants, up to 90%<br>were female, with only 10% represented by the male gender. Services were rendered to top<br>management, and contacts were made both internally and externally to accomplish task<br>assignments. The majority performed secretarial duties while 20% were involved in other<br>non-secretarial duties as well. Most secretaries enjoyed their work and expressed three areas<br>in which they enjoyed and least enjoyed in their careers, as well as challenges encountered<br>on the job. The enjoyment included working with nice bosses, the contacts made, and being<br>entrusted decision-making. They were however, unhappy with the negative perceptions<br>people had of them, working with jerks, and work pressures. Although the majority were<br>satisfied with their jobs, up to 40% stated that they would like to move to other professions<br>if given the opportunity.</p> Rachaniphorn Ngotngamwong ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162230 Mon, 24 Dec 2018 00:00:00 +0700 The Role of Local Politicians in Managerial in Surin Municipality Surin Province https://www.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162234 <p>This research aims To study the role of local politicians To study the public opinion<br>And To study Suggestion the role of local politicians in managerial in surin municipality,<br>Surin provice. By using a research mixed methodology, The quantitative research, Collect<br>data from representative people living in surin municipality, Surin provice. 396 person.<br>Using random sampling a multi-stage. Analysis of the data percentage, mean, standard<br>deviation, the test hypothesis by t-test and F-test. The qualitative research data from the<br>Executive Council. And Council President or Vice President of the Council. Alderman and<br>President of the Community of 20 person, by means of selecting the Purposive Sampling,<br>Using interview to collect data, The data was content analysis and Category of content, The<br>research found that: The role of local politicians. The overall average is moderate,<br>considering it was found that an average in the maximum level is the education system<br>And promote local culture. The comparison of public opinion. Found that people with<br>gender and occupation a different, overall difference was statistically, significant at the 0.01,<br>People with education level and monthly income a different, overall no difference.<br>Suggestions. The cooperation of the public to separate waste, separate bins by type of waste<br>and educate the public to separate waste. Should install security cameras (CCTV) cover all</p> <p>areas. Provide a greater variety of foreign languages. Provide a staff, community volunteers<br>serve more. Should further strengthen and promote the participation of all communities.<br>Should control the speed of the car, provide a check stores and restaurants that create<br>pollution waste to the community.</p> โรจนินทร์ ศรีปองพันธ์, จิรายุ ทรัพย์สิน, วันชัย สุขตาม ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162234 Mon, 24 Dec 2018 00:00:00 +0700 Market Timing Performance of Retirement Mutual Funds in Thailand by Treynor and Mazuy Model, and Henriksson and Merton Model https://www.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162240 <p>This applied research aims to (1) investigate market timing performance of Thai<br>retirement mutual funds from January 2013 to December 2015; (2) the correlation between<br>results from both market timing measures is also investigated. Data of 94 retirement mutual<br>funds in sample set are computed. Binomial Test and Pearson Correlation are tested as<br>inferential statistics.<br>Market timing performance results strongly indicate that fund manager’s market<br>timing ability with respect to individual fund was inferior to the market portfolio. Only 2<br>out of 94 retirement mutual funds had significant positive value for the Treynor and Mazuy<br>Model; and only 3 funds had significant positive value when the Henriksson and Merton<br>model was applied. Binomial tests strongly confirm that most retirement mutual funds<br>underperformed the market portfolio in market timing ability. Furthermore, statistical<br>evidence points to the existence of a significant positive relationship between the two<br>market timing models and thus both market timing performance models will provide similar<br>performance results.</p> ฤทธิ์ชาติ นิมมานเหมินท์, กฤษณะ กันทาปัน, ศรัณย์ ภูดล, ธีราลักษณ์ สัจจะวาที ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162240 Mon, 24 Dec 2018 00:00:00 +0700 The Correlation between CSR Disclosure and Sustainable Firm Value: A Case Study of the Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand https://www.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162247 <p>This study of the correlation between corporate social responsibility disclosure and<br>sustainable firm value. This research analyzed data of 313 listed companies in the Stock<br>Exchange of Thailand (SET) by utilizing data on financial report in 2015. The result shows<br>a positively direct correlation between Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD)<br>and Firm Value (FMVL) at Chi Square level of 93.58, the p-value of 0.091, the degree of<br>freedom (df) of 55, the χ<sup>2/2</sup> value of 1.70, RMSEA level of 0.047, SRMR level of 0.040,<br>GFI level of 0.96, CIF level of 0.99 and AGFI level of 0.97. The results show that CSR<br>has a positive influence on firm’s value with an impact coefficient of 0.94 and the firm’s<br>value has a positive direct impact on firm sustainability the coefficient of influence is 0.98<br>at significant level statistics. The top three most socially responsible CSR disclosure were<br>the most influential CSR (10), second is innovation and dissemination of innovation (CSR9)<br>and anti-corruption (CSR3) were 0.25 **, 0.16 ** and 0.13 **, respectively</p> ศิริพร มาลัยเปีย, ดารารัตน์ โพธิ์ประจักษ์ ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162247 Mon, 24 Dec 2018 00:00:00 +0700 A Model of Competency Development of Employees in Wellgrow Industrial Estate, Bang Pakong District, Chachoengsoa Province https://www.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162252 <p>This research was aimed to study the need of competency development of employee<br>to improve and assess a competency development model of employee. The data was<br>compiled using the integrated method with 3 processes; Step 1:study the need of<br>competency development of employee, Step 2: improve a competency development model of<br>employee and Step 3: assess a competency development model of employee. The sample<br>group was 400 employees of Wellgrow Industrial Estate. A model was improved by 17<br>professors who worked as an executive and related to the competency assessment of<br>employee, and 108 managers of Wellgrow Industrial Estate by the technique of group<br>conversation and sample group to assess the possibility and the benefit of using. The finding<br>revealed that; 1) the competency development was in the high level, 2) there were 10<br>components to improve a competency development model of employee: improving the work<br>process to accomplish the goals, using the organization resources for the highest efficiency,<br>the participation of defining the organizational goals, dedicating to work, improving the<br>emotional quotient, the consciousness of using the resources worthily, work efficiently,<br>supporting the teamwork, responsible for the personal and organizational goals, and<br>improving the information technology skill, and 3) the assessment of a competency<br>development model of employee was in the highest level.</p> สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162252 Mon, 24 Dec 2018 00:00:00 +0700 Impact of the Professionalism of Accountants on Earning Quality https://www.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162257 <p>This research analyzes data of 197 accountants working at the Industrial Estate in<br>Ayutthaya. The purpose is to find the impact of total professionalism of accountants on earning<br>quality with a statistical significance level of 0.05 (Sig of F = 0.000 &lt; 0.05). The result shows<br>that the professionalism of accountants can explain 13.70 (R<sup>2</sup> = 0.137) percent of variation in<br>earning quality. Organization skills show the positive impact on earning quality with a statistical<br>significance level of 0.01.</p> จิราพร กรัดเพ็ชร์, ดารารัตน์ โพธิ์ประจักษ์ ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162257 Mon, 24 Dec 2018 00:00:00 +0700 Factor Affecting to Supply Chain Risk in Thai Automotive Industry https://www.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162260 <p>The objective of this research was to study the factors influencing the risks<br>affecting the supply chain of Thailand’s automotive industry. This quantitative research used<br>the questionnaire to collected data from 327 samples. According to the results, the factors<br>influencing the risks occurring outside the supply chain regarding the high level of risk are<br>as follows: prices increased, quality problems of suppliers, taxes increased, failure of<br>transportation, failure of suppliers, supply of customers changed, technology changed, oil<br>crisis, accidents, export and import limitations, natural disasters, errors of IT systems,<br>strikes, and terrorist attacks, respectively. The factors influencing the risks occurring within<br>the supply chain regarding the high level of risk are as follows: setting or implementation of<br>policy and strategy, shortage of resources, skills and competence, machines breakdowns,<br>investment, wrong material supply, operational inefficiencies, failure of production planning,<br>and errors of inspection on raw material or parts, respectively. In consequence, the<br>executives in Thailand’s automotive industry should plan strategies, policies, and procedures<br>to focus on preventing these incoming risks.</p> แววมยุรา คำสุข ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162260 Mon, 24 Dec 2018 00:00:00 +0700 Cultural Tourism Development Strategy of Phuchaosamingprai Community in Samutprakarn Province to be the Cultural Tourism Area https://www.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162278 <p>The purposes of this research were: 1) to study situations and needs of cultural<br>tourism of Puchaosamingprai community. 2) to develop the strategies of cultural tourism<br>development strategies of Puchaosamingprai community. The methodology of this research<br>were mixed of policy research and Ethnographic Delphi Futures Research. The data were<br>collected by in-depth interview form eighteen informants and twenty experts assessed the<br>importance and appropriateness of strategies, tactics, goals and procedures. The results<br>showed as following: (1) situation and need of tourism for Puchaosamingprai community<br>had tourist area could develop for cultural tourism by supporting community community<br>participation for development. results showed as following: 1) situation and need of tourism<br>for Puchaosamingprai community had tourist area could develop for cultural tourism by<br>supporting community community participation for development. 2) Cultural Tourism<br>Development Strategy of Phuchaosamingprai Community in Samutprakarn Province through<br>the vision was to promote cultural tourism area of Puchaosamingprai community by<br>community participation. There were three strategies, consisting of: 1) improve and<br>develop tourist area in the community. Both in architecture, culture and life of community.<br>2) to support community stakeholder by communities participation for cultural tourism<br>development. 3) to develop marketing strategies and publicity to attract both domestic and<br>foreign tourists to attention to tourism in the community. The strategies based on expert<br>evaluation found that the strategies are appropriate.</p> นันทวุฒิ ครุธา, สันติภาพ คำสะอาด ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162278 Mon, 24 Dec 2018 00:00:00 +0700 Survey of Education and Training Needs of the Small and Medium Enterprises (SME) in Samut Prakran Province https://www.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162304 <p>This research aimed to explore the education and training need of small and<br>medium enterprises in Samut Prakarn province, to analyze problems, obstacles and<br>promotion guidelines in education and training. Sample of the study consists of 397<br>entrepreneurs, administrators and employees in 4 business : production, wholesaler, retailer<br>and service sector. The research instruments were questionnaire and interviewing by using<br>simple statistics : percentage, average and standard deviation.<br>Research found that almost samples earnes a bachelor degree in Business<br>Administration and Engineering for 1-5 years, they planned for higher education in business<br>field, with their own money and with an experience supporting from their family. Career<br>path progression is the advantage of higher education meanwhile to have profound<br>knowledge in their job is importance issue toward training. Time is higher education’s<br>restriction to the study. So they have to prepare the industrial or logistics and supply chain</p> <p>curriculum for learners, and for the short courses interested topics for financial, accounting<br>and taxation are investment analysis, for marketing are social media marketing, for<br>computerization is Microsoft excel program, for management are leadership and teamwork<br>and for language requirement are English and Business Chinese.</p> พีระพงษ์ เอื้อสุนทรวัฒนา, ชุติระ ระบอบ, แววมยุรา คำสุข, นันทวรรณ บุญรักษา, อภิญญา ไกรสำโรง, พิษณุ วรรณกูล ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162304 Mon, 24 Dec 2018 00:00:00 +0700 Factors Affecting Purchasing Behavior of Environmental-friendly Products among Thai and Laos Consumers in Loei Province https://www.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162317 <p>This research aimed at studying personal characteristics affecting purchasing<br>behavior of environmental-friendly products among Thai and Laos consumers in Loei<br>province, and exploring relationship between needs in purchasing environmental-friendly<br>products in terms of product, price, distribution channel and promotion with purchasing<br>behavior of environmental-friendly products among Thai and Laos consumers in Loei<br>province. This quantitative research employed 390 Thai and Laos consumers, 229 Thais and<br>161 Laos, in Loei province as a sample group by accidental sampling technique using<br>bilingual questionnaires with 6 factors: (1) personal characteristics (2) needs of products (3)<br>needs of price (4) needs of distribution channel (5) needs of marketing promotion and (6)<br>purchasing behavior of environmental-friendly products. Descriptive statistics, T-test, F-test,<br>LSD’s comparison, Pearson’s correlation and multiple regression were adopted for data<br>analysis. The research revealed 1) Thai and Laos consumers with different ages, incomes<br>and careers had different purchasing behavior of environmental-friendly products<br>significantly at 0.05 statistical level; 2) needs of products, price, distribution channel and</p> <p>marketing promotion had relationship with purchasing behavior of environmental-friendly<br>products; and 3) factors of needs of product, distribution channel and marketing promotion<br>had influence towards purchasing behavior of environmental-friendly products.</p> จารุพร มีทรัพย์ทอง ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162317 Mon, 24 Dec 2018 00:00:00 +0700 Learning Organization Competencies and Innovation Capabilities : An Empirical Evidence of Thailand Textile Industry. https://www.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162324 <p>The purpose of this research was to study the cause and affect relationships of<br>Learning organization Competencies and Innovation Capabilities toward organization<br>performance of Thailand Textile Industry. The representative sample of this research were<br>201 companies from Thailand Textile Industry, using questionnaire as the tool for data<br>collection. Data were analysed by quantitative methods. The descriptive statistics used in<br>data analysis was based on the commutative frequency for percentage, mean standard<br>deviation, factor analysis and structural equation model analysis. The research results<br>showed that the model based on assumption were in harmony with the empirical data.<br>Which in the final, we can conclude that Learning Organization Competencies has a positive<br>direct impact on Innovation Capabilities and Organization Performance . Moreover Learning<br>Organization Competencies has positive indirect impact on Organization Performance with<br>Innovation Capabilities serves as a passing variable. While Innovation Capabilities have a<br>positive direct impact on Organization Performance. And causes of Learning organization<br>competencies such as Vision for Synergy, Team Dynamic and New Decade Leader have<br>positive direct impact on Learning Organization Competencies</p> ชัชราวรรณ มีทรัพย์ทอง, วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, จันทนา แสนสุข ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162324 Mon, 24 Dec 2018 00:00:00 +0700 The Antecedent and Consequent of Complexity Management Capability on Small and Medium Enterprises (SMEs) in Thailand https://www.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162335 <p>The purpose of this paper is to construct conceptual framework of the antecedent<br>and consequent of complexity management capability on small and medium enterprises<br>(SMEs) in Thailand.The study conducted by using a literature review and then document<br>analysis to construct a conceptual framework.The results indicated that the antecedents of<br>complexity management capability are 1) strategic leadership, 2) flexibility organizational<br>structure and 3) talent management.The consequent of complexity management capability are<br>1) competitive advantage and 2) business performance.</p> สุชน ทิพย์ทิพากร, วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, จันทนา แสนสุข ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162335 Mon, 24 Dec 2018 00:00:00 +0700 Cashless Society https://www.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162341 <p>The objective of this article aimed to investigate the characteristics of cashless<br>society and payment method which have changed from old-fashioned transaction change<br>during the 21st century reckoned as an evolutionary economic theory. The trend of this<br>payment transformation has extended to various countries around the world, including<br>Thailand. The consequences of a cashless society will result in changing consumer’s<br>behavior and online shopping have become more popular. The consumer requirements in<br>more convenience, modern and styles have impacted on the business which needs to adapt<br>and accommodate that change. The QR code system will become a key part in the financial<br>system, Cut including, the consumers must carefully spend to fit their income. 1) Therefore,<br>the understanding of those changes would help 2) stakeholders to prepare and accept the<br>outcome in the future all concerned parties</p> ชลิตพันธ์ บุญมีสุวรรณ ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162341 Mon, 24 Dec 2018 00:00:00 +0700 Action Research in Information System Research https://www.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162346 <p>Action research (AR) is focused on action with collaboration between researchers<br>and practitioners. However, AR has to be operated based on theories and theoretical<br>framework. AR has been critiqued which lack of rigor in research methodology. For<br>information system research with AR has been difficult to identify whether AR or<br>consulting work. As a result, AR researchers should pay much attention on AR type and<br>framework selection. This article will introduce AR types, such as action Science (AS) for<br>information system research in order to increase the rigor of action research and clarify as<br>the research instead of consulting work.</p> ลั่นทม จอนจวบทรง, ณธภร ธรรมบุญวริศ ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162346 Mon, 24 Dec 2018 00:00:00 +0700 The Important Parts of International E-Commerce Business, Focusing on B2B https://www.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162351 <p>The E-Commerce business, which is an integral part of the vast Internet system, has<br>been expanding tremendously as a result of the non-stop rapid increase in the number of the<br>world’s Internet users. This phenomenal expansion has directly caused the overall business<br>structure to change from what is mainly an offline nature to largely an online business.<br>Evidently, the present business scenario indicates what efficiency is, wherein both buyers<br>and sellers can find each other quickly and effectively and carry out their transactions more<br>conveniently.<br>In Thailand, E-Commerce business predominates various entrepreneurial categories<br>based on their different business purposes, e.g., fashion products, consumer goods,<br>transportation and payment services, etc. Such reality prompted the country to adapt<br>measures that can cope with the E-Commerce business effectively and at the same time<br>supporting the large number of local Internet users. In the same manner, it is inevitable that<br>domestic entrepreneurs must have a thorough understanding of international E-Commerce<br>business to help improve national business and economy. E-Commerce also plays an<br>important role in stimulating the economy as a whole because international trade is one of<br>the vital driving force that helps Thailand strengthen its economic and social development<br>efforts.</p> Teerat Ratrawetakorn, Rapee Udomsap, Conrado Aquino ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162351 Mon, 24 Dec 2018 00:00:00 +0700 Attach Certificate of Origin, utilizing FTA privilege: Case Study: Thailand’s gems and jewelry Industry under ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) https://www.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162359 <p>A free trade area is a group of countries that have few or no price controls in the<br>form of tariffs or quotas between each other. Rules of origin are common in regional<br>integration agreements. In FTAs, the exporters are required to produce the product or<br>substantial transformation under free trade agreement. So the aim of this article is to study<br>the rule of production to be goods which are wholly obtained or produced in the territory<br>exporting party. It is focused on preferential rules of origin’s case study on the industry of<br>gems and jewelry under ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA). The results from<br>this study show, the exporter may use FTA cost statement calculator for a preliminary<br>assessment of the qualifying value content (RVC) and/or substantial transformation rules<br>(Change in Tariff Classification Level and Processing Operation Rules) under a specific Free<br>Trade Agreement. For the industry of gems and jewelry under ASEAN Trade in Goods<br>Agreement (ATIGA), the exporter will have to calculate RVC Value and/or substantial<br>transformation rules under product specific rules (PSR).</p> สุภาวดี คุ้มราษฎร์ ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162359 Mon, 24 Dec 2018 00:00:00 +0700 Essentials of negotiation https://www.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162363 ศิริวุฒิ รุ่งเรือง ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162363 Mon, 24 Dec 2018 00:00:00 +0700 ส่วนท้ายเล่ม https://www.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162371 <p>1.รายละเอียดการเตรียมบทความเพื่อส่งตีพิมพ์ในวารสารธุรกิจปริทัศน์</p> <p>2.ข้อกำหนดของบทความต้นฉบับ</p> <p>3.ขั้นตอนการส่งบทความลงวารสารธุรกิจปริทัศน์</p> <p>4.แบบเสนอบทความ วารสารธุรกิจปริทัศน์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ</p> <p>5.ใบสมัครสมาชิกวารสารวิชาการ ธุรกิจปริทัศน์</p> <p>6.บทบาทและหน้าที่ของผู้นิพนธ์ (Duties of Authors)</p> <p>7.บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการวารสาร (Duties of Editors)</p> <p>8.บทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ (Duties of Reviewers)</p> สถาพร ปิ่นเจริญ ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162371 Mon, 24 Dec 2018 00:00:00 +0700