วารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา (RMUTL Journal of Business Administration and Liberal Arts) เป็นวารสารเพื่อจัดเก็บ รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และองค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ โดยเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่บุคคลทั่วไป และส่งเสริมให้อาจารย์ประจำและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ได้เสนอผลงานทางวิชาการ

วารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนานี้ อยู่ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ/สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Vol 7 No 1 (2019): Vol 7 No 7 (2019): January - July 2019

Published: 2019-06-30

Factors influencing on vegetable buying decisions from traditional retailers in Bangbon District, Bangkok

พัชรินทร์ ชินกลาง, วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ

39-47

A Structural Equation Model of Customer Loyalty towards eStartup: A Case Study of LW CHARM Cosmeceuticals Skin Care Brand

อรุณลักษณ์ สิทธิโรจน์, อนุสรณ์ คุณานุสรณ์, ลัดดา ปินตา

48-63

Analyzing the Value of Tea Leaf Pillow Products

พวงทอง วังราษฏร์, สายนที ทรัพย์มี

94-106

Development guidelines for the operation of community enterprises into the Primary GMP A Case Study of Nan Malt Enterprise.

ณัฐพันธ์ ปัญญโรจน์, กนกรัตน์ ดวงพิกุล, ธัญทิพย์ ศิริพรอัครชัย

107-116

Packaging Design for Klip Lamduan (Thai Shortbread Cookies) of Chatchadaphon Bakery Based on Local Identity

ศศิธร ทองเปรมจิตต์, ศิรินภา พรมมาแบน

117-127

View All Issues