วารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา (RMUTL Journal of Business Administration and Liberal Arts) เป็นวารสารเพื่อจัดเก็บ รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และองค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ โดยเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่บุคคลทั่วไป และส่งเสริมให้อาจารย์ประจำและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ได้เสนอผลงานทางวิชาการ

วารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนานี้ อยู่ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ/สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Vol 6 No 2 (2018): Vol 6 No 2 (2018): ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2561

วารสารราชมงคลล้านนา (RMUTL Journal of Humanities and Social Sciences) ฉบับนี้ ประจําปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561) บทความประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวกับ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และการศึกษา ทั้งในรูปแบบบทความวิจัย และบทความวิชาการ  ประกอบด้วย บทความวิชาการจำนวน 1 บทความ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพในสถาบันการศึกษา และบทความวิจัย จำนวน 9 บทความ ซึ่งจำแนกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็นบทความวิชาการด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในบริบทของการท่องเที่ยวและการโรงแรม  กลุ่มที่สองเป็นบทความวิชาการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย กลุ่มที่สามเป็นบทความวิชาการด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและวิถีประชาธิปไตย และกลุ่มสุดท้ายเป็นบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสังคมผู้สูงอายุ

    โดยกองบรรณาธิการ ได้เรียงลำดับการนำเสนอภายในฉบับ ดังนี้ บทความวิชาการ จำนวน  1 บทความ คือ การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และบทความวิจัย จำนวน 9 บทความ แบ่งเป็นบทความวิจัยภาษาต่างประเทศ จำนวน 2 บทความ คือ การสนทนาโดยนัยในการจัดการกับข้อร้องเรียนของพนักงานต้อนรับในโรงแรมศรีภูมิ เฮอริเทจ บูทีค เบดแอนด์เบรกฟาสต์, การพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยการสอนกลยุทธ์การสื่อสารเพื่ออธิบายวัฒนธรรมไทยในบริบทเฉพาะ สำหรับบทความวิจัยภาษาไทย จำนวน 8 บทความ ดังนี้ การวิจัยแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาออกแบบตราผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหาร : กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มของหมู่บ้านหินโค้ว อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก, แนวทางการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยกรอบเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของวิสาหกิจกล้วยกรอบ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา, การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปกลุ่มสตรีบ้านแม่กี๊ดหลวง, พฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนเขตจังหวัดพิจิตร, การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในวิถีประชาธิปไตยของผู้นำในตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน, ตลาดผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่, และการศึกษาปัจจัยที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ทุกบทความในวารสารราชมงคลล้านนาได้ผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ และบรรณาธิการของวารสารราชมงคลล้านนาแล้ว  

 

Published: 2018-12-30

The Guideline of Packaging Development for Banana Chips to Competitive Advantage of Raweewan Community Enterprise of Maechai District, Phayao Province

ณภัทร ทิพย์ศรี, ภัทราพร สมเสมอ, จักรกฤษ เขียวคำปัน, ศุภกิจ จันทร์แก้ว, สุพนิตา ยะทะ

46-57

Development of processed banana packaging for woman’s group of Baan Mae Kurd Luang

ศิรินภา พรมมาแบน, ศศิธร ทองเปรมจิตต์

58-72

The Election Behavior of People in Phichit Province

สุภัทธนีย์ ขุนสิงห์สกุล, พชรดนัย วัชรธนพัฒน์ธาดา

73-84

Enhancement of Good Governance in the Democracy’s Way of Sri Tia Municipality, Banthong Lamphun Province

พัลลภ หารุคำจา, สกุณา คงจันทร์, นพดณ ปัญญาวีรทัต, วิจิตร เรือนอินทร์, ณัฐพล จนฺทิโก

85-96

Marketing products and services for the elderly in Chiangmai

เปรมศักดิ์ อาษากิจ, หฤทัย อาษากิจ

97-110

View All Issues