วารสารบัณฑิตวิจัย (Journal of Graduate Research)

วารสารบัณฑิตวิจัยเป็นวารสารวิชาการที่บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ดำเนินการเผยแพร่มาอย่างต่อเนื่องโดยเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ เผยแพร่ บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Academic Article) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัย ในสาขาวิชาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา สหวิทยาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

Indexed in tci

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 8, No 1 (2017): มกราคม-มิถุนายน 2560


Cover Page