วารสารบัณฑิตวิจัย (Journal of Graduate Research)

วารสารบัณฑิตวิจัยเป็นวารสารวิชาการที่บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ดำเนินการเผยแพร่มาอย่างต่อเนื่องโดยเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ เผยแพร่ บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Academic Article) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัย ในสาขาวิชาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา สหวิทยาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

Indexed in tci

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 8, No 1 (2017): มกราคม-มิถุนายน 2560

Table of Contents

บทความวิชาการ (Academic Article)

หนังสือเรียนภาษาจีนกับการพัฒนาทักษะภาษาจีน ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย pdf
วัชราภรณ์ จูฑะรงค์ 1-16
ความเงียบ อัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมญี่ปุ่นในนวนิยายเรื่อง Obasan pdf
พิชญาภา สิริเดชกุล, ดวงพร ทองน้อย 17-26

บทความวิจัย (Research Article)

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงราย pdf
ชรัญญา ไชยวรรณ, สุดาพร ปัญญาพฤษ์, นพพร ธนะชัยขันธ์ 27-43
การประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย pdf
จันทิวา เตจ๊ะ, นพพร ธนะชัยขันธ์, สุดาพร ปัญญาพฤกษ์ 45-56
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบโดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 pdf
ชานนท์ ปิติสวโรจน์, นพพร ธนะชัยขันธ์, สุดาพร ปัญญาพฤกษ์ 57-69
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 pdf
ชญาณิศา เป็งจันทร์, นพพร ธนะชัยขันธ์, สุดาพร ปัญญาพฤกษ์ 71-82
การวิจัยเชิงกรณีศึกษา : การพัฒนานักศึกษาโดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ในการผลิตสื่อแอนิเมชันเพื่อการเรียนรู้ pdf
ชุฏิภึคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ 83-97
ผลการจัดประสบการณ์ตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติที่มีต่อพัฒนาการทางภาษาด้านทักษะการฟังและทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง pdf
อัจฉรา ผิวพรรณ, เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท, ศิวภรณ์ สองแสน 99-113
การศึกษาปัญหาการออกเสียงภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ pdf
ตุลยนุสรณ์ สุภาษา, ฉี เสวียหง 115-124
รูปแบบบริหารพลศึกษาแบบเรียนร่วมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร pdf
สว่างจิต แซ่โง้ว, ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์, อนันต์ มาลารัตน์ 125-139
กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพสำหรับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร pdf
เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ, พิมพ์ทอง สังสุทธิพงศ์, อัจฉรียา กสิยะพัท, คะนอง ธรรมจันตา, ปริญญา สำราญบำรุง, พงศธร ศรีทับทิม, ไพรัช โกศัลย์พิพัฒน์, ขจร ตรีโสภณากร, อภิสิทธิ์ ชัยมัง, นิรันดร พัฒนกุล 141-154
ผลการใช้เกมกลางแจ้งโดยใช้สมองเป็นฐานที่มีต่อสมรรถภาพทางกลไกของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ pdf
กันตภณ วิชัยทา, อรุณี หรดาล, ธิรตา ภาสะวณิช 155-168
ผลของการฝึกความคล่องตัวของนักศึกษาที่เรียนวิชาเทเบิลเทนนิส สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง pdf
กัลยา พิพัฒน์ไพศาลกูล, ธนกร ช้างน้อย, พิชัยณรงค์ กงแก้ว 169-182
กระบวนการพัฒนาต้นแบบชุมชนบริหารจัดการตนเอง: กรณีของตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ pdf
ยนตรการ จินะคำปา, ศิวรักษ์ ศิวารมย์ 183-197
ศักยภาพและความพร้อมของเมืองเชียงใหม่กับธุรกิจการจัดประชุมไมซ์ pdf
วีระยุทธ เศรษฐเสถียร 199-215
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยของกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ pdf
นันทิดา ศรีจันทร์, สายหยุด มูลเพ็ชร์, สามารถ ใจเตี้ย 217-233