ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

วารสารบัณฑิตวิจัยเป็นวารสารวิชาการที่บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ดำเนินการเผยแพร่มาอย่างต่อเนื่องโดยเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ เผยแพร่ บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Academic Article) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัย ในสาขาวิชาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา สหวิทยาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ

Vol 8 No 1 (2017): มกราคม-มิถุนายน 2560

Published: 2017-01-01

กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพสำหรับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ, พิมพ์ทอง สังสุทธิพงศ์, อัจฉรียา กสิยะพัท, คะนอง ธรรมจันตา, ปริญญา สำราญบำรุง, พงศธร ศรีทับทิม, ไพรัช โกศัลย์พิพัฒน์, ขจร ตรีโสภณากร, อภิสิทธิ์ ชัยมัง, นิรันดร พัฒนกุล

141-154

View All Issues

Indexed in tci