ด่วน!!

!!เปิดรับบทความ!!

เพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิจัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562)