วารสารบัณฑิตวิจัย เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 

เปิดรับบทความในสาขาดังต่อไปนี้

สาขาวิชาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของวารสาร https://www.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/about/submissions