Development of Local Scientific Activity Modules on the Application of an Ebony Fermented Solution to Enhance Science Project Ability of Mathayom 2 Students

Main Article Content

จักรพงษ์ บุญตันจีน พิทักษ์ อยู่มี อุไรวรรณ วิจารณกุล

Abstract

The objectives of this research were to investigate scientific local wisdom on the exploitation of the ebony fermented solution of villagers in Chiang Mai Province, to develop and test the efficiency of the local scientific activity modules to enhance science project ability of Mathayom 2 students, and to examine the ability to conduct science projects of Mathayom 2 students after implementing the constructed modules. The population included 50 villagers involved in careers relating to the exploitation of the solution in five districts in the province and 400 Mathayom 2 students from Montfort College. The research instruments consisted of an interview on the solution exploitation, scientific activity modules and local wisdom, and an assessment on science project ability. The data were statistically analyzed for mean, percentage and standard deviation. The research results reveal that different villagers in different districts applied the solution for different purposes, which could be divided into those using it as a toughening agent, those using it as a mold and insect repellent substance, and those using it as a dye fixative. The efficiency (E1/E2) of the scientific activity modules for Mathayom 2 students was 86.33/83.30, which is higher than the predetermined criterion. The 30 student samples taught by using the modules were able to create science projects about the ebony (Diospyros rhodocalyx), which is considered a local wisdom. From assessing the science project ability of the students, it is found that one project was rated at an excellent level and nine projects were rated at a good level.

Keywords

Article Details

How to Cite
บุญตันจีนจ., อยู่มีพ., & วิจารณกุลอ. (2018). Development of Local Scientific Activity Modules on the Application of an Ebony Fermented Solution to Enhance Science Project Ability of Mathayom 2 Students. Journal of Graduate Research, 9(2), 21-41. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/134766
Section
บทความวิจัย

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2542). การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนยกลาง. เอกสารชุดแนวทางปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียนสังกดกรมสามัญศึกษา. กรุงเทพฯ: การศาสนา

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลาการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ.

กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการการสภาการศึกษา. (2559). รายงานการวิจัยเพื่อจัดทำ ข้อเสนอนโยบายการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านสะเต็มศึกษาของประเทศไทย. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค.

กฤษณีย์ ปิตุรัตน์. (2548). ผลของการใช้ชุดฝึกเพื่อส่งเสริมความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่พัฒนามาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

จักรพงษ์ บุญตันจีน. (2553). การพัฒนาความสามารถในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ใชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยที่ได้รับการสอนจากรายวิชาวิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่อง ตะโกนา. (วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการสอนวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่)

จิตรลดา เกิดเรือง. (2548). การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดําสําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จังหวัดสุพรรรณบุรี. (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร)

ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2556). การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, 5(1), 7-19.
ชัยวัฒน์ แก้วคล้ายขจรศิริ และ ประทับใจ สิกขา. (2555). การศึกษากระบวนการผ้าย้อมครามโดยใช้ยางกล้วยน้ำว้าดิบเป็นสารช่วยติด. วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 3(1), 103-113.

ชุลีกานต์ สายเนตร. (2560). แทนนิน สารจากธรรมชาติสู่การเป็นสารช่วยให้ติดสีของผ้าภูอัคนี ณ หมู่บ้านเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 1(2), 67–75.

ทิศนา แขมมณี. (2553). ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. กรุงเทพฯ: บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์ .
นันทนา เทพเที่ยง, กาญจนา สิริกุลรัตน์ และ ฉัตรชัย เครืออินทร์. (2558). ผลของการใช้ชุดฝึกเพื่อส่งเสริมความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่พัฒนามาจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เรื่อง พลังงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6. วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี, 4(2), 115 – 124.

นิตยา บุญตัน. (2541). ผลการใช้แบบฝึกหัดเพื่อส่งเสริมการคิดหัวข้อและการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิทยาศาสตรศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ประเสริฐ สำเภารอด. (2552). การพัฒนาชุดกิจกรรมเรื่องระบบนิเวศในโรงเรียน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก. (สารนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาการมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ).

ยุรธร จีนา, และ วิภาดา ญาณสาร. (2555). การใช้กิจกรรมโครงงานภูมิปัญญาล้านนา ในรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร, ฉบับพิเศษ (ปีการศึกษา 2555), 1-11.

วนัชภรณ์ ปึ่งพรม, และกัญญารัตน์ โคจร. (2561). การพัฒนาชุดกิจกรรม การเรียนรู้ทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษตามแนวคิดสมองเป็นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 5(1), 97 – 98.

วัลลภ อารีรบ, สุดชาย กำเนิดมณี, นงนุชค์ ล้อมวงษ์ และจุฑาลักษณ์ วงค์ชัยชนะ. (2553). การพัฒนาสารสกัดแทนนินจากใบมันสำปะหลังเพื่อการควบคุมแมลงศัตรูพืช. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเกษตรและการจัดการทรัพยากร.

วีระพงษ์ แสง-ชูโต. (2552). แนวทางจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้ภูมิปัญญญาท้องถิ่น. เชียงใหม่: โรงพิมพ
โชตนาพริ้นท์ จำกัด.

ศิขริน ดอนขำไพร. (2559). การพัฒนาชุดกิจกรรมบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป.วารสารวิจัย และพัฒนาวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, 11(3), 183 – 191.

ศิวพร แก่นจันทร์ และปิยะพร คามภีรภาพพันธ์. (2557). การย้อมผ้าไหมด้วยสีจากกากกาแฟโดยใช้สารสกัดจากปลือกทับทิมเป็นสารช่วยติด. วารสารวิจัย มทร, 8(1), 8-12.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2536). แนวการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ว 017 โครงงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิต. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

สายชล รื่นรวย. (2556). การพัฒนาชุดกิจกรรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม, 9(1),145–153.

สุมน อมรวิวัฒน์. (2541). ทําไมต้องปฏิรูปการเรียนรู้. ในเอกสารประกอบการนําเสนอแนวคิด และแนวทางเรื่อง
“การปฏิรูปการเรียนรู้ตามแนวคิด 5 ทฤษฎี”. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ.

อาภรณ์ ใจเที่ยง. (2537). หลักการสอน. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.

Arnold, T. M. and Targett, N. M. (2002). Marine Tannins: The importance of a mechanistic framework for predicting ecological roles. Journal of Chemical Ecology, 28(10), 1919-1934.

Bhute, A. S. (2012). Plant based natural dyes and mordnats: A Review. Retrieved from https://www.researchgate.com

De, R., Purkait, R., Pal, A. K. and Purkayastha, R. P. (1999). Differential inactivation of pectolytic enzymes of some tannin responsive microfungi isolated from mangrove plant. Indian Journal of Experimental Biology, 37, 706-709.

Hagerman, A. H. (2002). Tannin chemistry. Retrieved from http://www.users.muohio.edu/haggermae/tannin.pdf

Kozlovskaya, V., Baggett, J., Godin, B., Liu, X., and Kharlampieva, E. (2012). Hydrogen-bonded multilayers of Silk fibroin: from coatings to cellmimicking shaped microcontainers. American Chemical Society Macro Letters, 1, 384–387.

Luancho, S., Tiangkul, S., Wongkrajaing, Y., Temsirirkkul. R., Peungvicha, P and Nakornchai, S. (2014). Antioxidant Activity of a Thai Traditional Formula for Longevity. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Science, 41, 1-5.

Nakatsubo, F., Enokita, K., Murakami, K., Yonemori, K., Sugiura, A., Utsunomiya, N., and Subhadrabandhu, S. (2002). Chemical structures of the condensed tannins in the fruits of Diospyros species.
Journal of Wood Science ,48(5) (October 2002), 414–418.

Prabhu, K. H. and Bhute, A. S., (2012). Plant based natural dyes and mordants: A review. Journal of Natural Product, 2(6), 649-664.

Rivet, A. E. (2003). Contextualizing Instruction and Student Learning in Middle School Project Based Science Classrooms. Dissertation Abstracts International 64, 6, 229.

Scalbert, A. (1991). Antimicrobial properties of tannin. Phytochemistry, 30(12), 3875-3883