เขื่อนแก้ววีระชัย, อินทร์ชัยเทพศรีประไพ, แสงวิจิตรชมพูนุท, and ชาติมนตรีจิตอารี. 2018. “Development of Self-Directed Learning Media to Promote Refusal Skills in School Age Children”. Journal of Graduate Research 9 (2), 101-11. https://www.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/130172.