ไชยยาส., ฟูแสงส., อุทธโยธาส., and หมื่นแจ่มส. “THE DEVELOPMENT MODEL FOR INTEGRATED EDUCATION MANAGEMENT WITH COMMUNITY WAY OF SHAN IN CHIANG MAI PROVINCE”. Journal of Graduate Research, Vol. 8, no. 2, Dec. 2017, pp. 37-50, https://www.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/107121.