เขื่อนแก้วว., อินทร์ชัยเทพศ., แสงวิจิตรช., and ชาติมนตรีจ. “Development of Self-Directed Learning Media to Promote Refusal Skills in School Age Children”. Journal of Graduate Research, Vol. 9, no. 2, Dec. 2018, pp. 101-1, https://www.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/130172.