เขื่อนแก้ววีระชัย, อินทร์ชัยเทพศรีประไพ, แสงวิจิตรชมพูนุท, and ชาติมนตรีจิตอารี. “Development of Self-Directed Learning Media to Promote Refusal Skills in School Age Children”. Journal of Graduate Research 9, no. 2 (December 25, 2018): 101-111. Accessed September 16, 2019. https://www.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/130172.