บรรณาธิการ

 

ดร.ขวัญตา บุญวาศ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ  

 

ดร.สุภาพร วรรณสันทัด

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 

ดร.กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 

กองบรรณาธิการ

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธุ์  ศิริพันธุ์   

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละเอียด แจ่มจันทร์

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงจันทร์  เพชรพิเชฐเชียร

นักวิชาการอิสระ อดีตอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. ศุกร์ใจ เจริญสุข

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

ดร.พรฤดี นิธิรัตน์

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี         

ดร.ณัฐวรรณ คำแสน                                                  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

ดร.กลีบแก้ว จันทร์หงษ์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

ดร.กุลธิดา พานิชกุล

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

ดร.ศิริธร ยิ่งเรงเริง 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

ดร.พิมพ์รัตน์ ธรรมรักษา     

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

ผู้จัดการวารสาร   

 

อาจารย์ศศิวิมล  บูรณะเรข

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  กรุงเทพ