บรรณาธิการ             

ดร.วรรณี  ตปนียากร   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ             

ผู้ช่วยบรรณาธิการ   

ดร.กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

กองบรรณาธิการ                                                              

รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร  เกศพิชญวัฒนา    คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย         

รองศาสตราจารย์ ดร.จอนผะจง  เพ็งจาด           วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินธุ์  เจริญผล              วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี  เดียวอิศเรศ            คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิณี  วิวัฒน์วานิช         คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณู  พุกบุญมี                โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล                          

รองศาสตราจารย์ ดร.วงจันทร์  เพชรพิเชฐเชียร  นักวิชาการอิสระ อดีตอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาย  จิโรจน์กุล         คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ดร.สุภาพร วรรณสันทัด                                      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

ดร.กลีบแก้ว  จันทร์หงษ์                                     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ      

ดร.ยุพาภรณ์  ติรไพรวงศ์                                    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ             

อาจารย์ศศิวิมล  บูรณะเรข                                   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  กรุงเทพ