เรื่องแจ้งสำหรับผู้ที่ะส่งบทความวิชาการ

2018-11-03

ขอเรียนแจ้งท่านที่สนใจจะส่งบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ในปีนี้ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไปท่านจะได้รับการพิจารณาในการตีพิมพ์ในฉบับปี 2563 จึงเรียนแจ้งมาเพื่อทราบ

BCNB

2016-02-09

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ จะเผยแพร่บทความผ่านระบบ ThaiJO เป็น E-journal เท่านั้น

โดยจะยกเลิกการตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม ตั้งแต่ ฉบับปีที่ 33 (พศ.2560) เป็นต้นไป

ทุกท่านสามารถ download  บทความวารสารได้ ผ่าน ระบบ ThaiJO

และ ฉบับปีที่ 35 (พ.ศ.2562) ได้ปรับรูปแบบการอ้างอิงเป็นแบบ Vancouver

และรายการอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษ ทุกรายการ