ฺBCN

2016-02-09

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพจะเผยแพร่บทความผ่านระบบ ThaiJO เป็น E-journal เท่านั้น

โดยจะยกเลิกการตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม ตั้งแต่ ฉบับปีที่ 33 (พศ.2560) เป็นต้นไป"

ทุกท่านสามารถ download  บทความวารสารได้ ผ่าน ระบบ ThaiJO