ขอเรียนแจ้งท่านที่สนใจจะส่งบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ในปีนี้ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไปท่านจะได้รับการพิจารณาในการตีพิมพ์ในฉบับปี 2563 จึงเรียนแจ้งมาเพื่อทราบ