ผลของโปรแกรมการปรับรูปแบบกิจกรรมที่ใช้แรงกายตามรายบุคคลต่อคุณภาพชีวิตในผู้ที่มีภาวะปอดอุดกั้นเรื้อรัง

Main Article Content

แสงเดือน อภิรัตนวงศ์

Abstract

Physical activity has been suggested to promote functional capacity, prevent complication, and enhance activity in daily life among persons with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). The Individualized Physical Activity (IPA) program was developed based on Evidence-Based Practice (EBP).This randomized controlled trial study aimed to examine the effects of IPA program on quality of life among persons with COPD. A sample of 74 COPD patients who lived in Phitsanulok province and met inclusion criteria was recruited, then randomly assigned into the IPA group (n=38) and the control group (n=36). The 6-week IPA program was implemented weekly to the experimental group, whereas the control group received the usual care. Both groups were measured using the Health Related Quality of Life Questionnaire (HRQOLQ) at baseline, 8th week, and 10th week. Descriptive statistics and Repeated Measures ANOVA were used to analyze data. There was significant difference between the IPA and the control group on quality of life (p<.01). Furthermore, there was significant difference on outcome over times (p<.01). The results also showed the significant differences of interaction effects between time and group of outcome (p<.01). Based on the findings, IPA program could be used to promote quality of life among COPD patients.

Keywords

Article Details

How to Cite
อภิรัตนวงศ์แ. (2018). ผลของโปรแกรมการปรับรูปแบบกิจกรรมที่ใช้แรงกายตามรายบุคคลต่อคุณภาพชีวิตในผู้ที่มีภาวะปอดอุดกั้นเรื้อรัง. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok, 34(3), 55-64. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/168624
Section
บทความวิจัย

References

Durr, S., Zogg, S., Miedinger, D., Steveling, E.H., Maier, S., & Leuppi, J.D. (2014). Daily physical activity, functional capacity and quality of life in patients with COPD. Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 11(6), 689-696.

Fernández, J.L., Fernández, F.L., García-Ruiz, A., Prados-Torres, D., & Barnestein-Fonseca, P. (2014). Efficacy of a multifactorial intervention on therapeutic adherence in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD): a randomized controlled trial. BMC Pulmonary Medicine, 14(70), 2466-2478.

Franssen, M.E., & Rochester, C.L. (2014). Co-morbidities in patients with COPD and pulmonary rehabilitation: do they matter? European Respiratory Journal, 23, 131-141.

Gea, J., Agusti, A., & Roca, J. (2013). Pathophysiology of muscle dysfunction in COPD. Journal of Applied Physiology, 114(5), 1222-1234.

Global Initiative for Chronic Pulmonary Obstructive Lung Disease. (2010). Pocket guide to COPD diagnosis, management, and prevention. GOLD Executive Committee, Barcelona.

Golpe, R. (2013). Prognostic value of walk distance, work, oxygen saturation, and dyspnea during 6-Minute Walk Test in COPD patients. Respiratory Care,58(8), 1329-1334.

Hospes, G. Bossenbroek, L., ten Hacken, N.H.T., van Hengel, P., & de Greef, M.H.G. (2009). Enhancement of daily physical activity increases physical fitness of out clinic COPD patients: Results of an exercise counseling program. Patient Education and counseling, 75, 274–278.

Huixia, A., Jiang, H. L., Chen, H. X., Liu, W., Fan, T., Liu, G. J., & Mao, B. (2015). Is COPD associated with increased mortality and morbidity in hospitalized pneumonia? A systematic review and metaanalysis. Respirology, 20 (7), 1046-1054.

Janssen, D.J., Spruit, M.A., Uszko-Lencer, N.H., Schols, J.M., & Wouters, E.F. (2011).Symptoms, co-morbidities, and health care in advanced chronic obstructive pulmonary disease or chronic heart failure. Journal of Palliative Medicine, 14(6), 735-743.

Jones, P. (1991). St George’s respiratory questionnaire manual. St George University of London, United Kingdom.

Leidy, N.K., Kimel, M., Ajagbe, L., Kim, K., Hamilton, A., & Becker, K. (2014). Designing trials of behavioral interventions to increase physical activity in patients with COPD: insights from the chronic disease literature. Respiratory medicine, 108, 472-481.

Monique, T., Akker, O.D., & Hermie, H. (2014). Motivational cues as real-time feedback for changing daily activity behavior of patients with COPD. Patient Education & Counseling, 94(3), 372-378.

Naklamai, A., Wattanakitkrileart, D., Pongthavornkamol, K. Chuchottaworn, C. (2011).The influences of perceived severity, social support, and uncertainty in illness on health status of patients with chronic obstructive pulmonary disease. Journal of Nursing Science, 29(2), 46-55.

Noar, S.M., Benac, C.N., & Harrir, M.S. (2007). Does tailored matter? Meta-analytic review of tailored print health behavior change intervention. Psychological Bulletin, 133(4), 673-693.

guyen, H.Q., Chu, L., Liu, N.A., Lee, J.S., Suh, D., Korotzer, B...., Yuen, J., (2014). Associations between physical activity and 30-day readmission risk in Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Annauls of the American Thoracic Society, 11(5), 695-705.

Pothirat, C., Phetsuk, N., Theerakittikul, T., & Liwsrisakun, C. (2007). Clinical characteristics, management in real word practice and long-term survival among COPD patients of Northern Thailand COPD club members. Journal of Medicine Association Thailand, 90(4), 653-662.

Sams, L.M. (2010). A pilot study on effectiveness of information education and communication (IEC) package on quality of life among patients with COPD in selected hospitals of Dakshina Kannada, Karnataka. International Journal of Nursing Education, 2(2), 18-24.

Sharma, K., & Joshi, S. (2015). Quality of life of patients with chronic obstructive pulmonary disease in
Chitwan, Nepal: a pilot study report. International Journal of Medical Science and Public Health,
4(9), 1235-1241.

Sorknaes, A.D., Bech, M., Madsen, H., Titlestad, I., Hounsgaard, L., Hansen-Nord, M., Jest, P., Olesen, F.,
Lauridsen, J., & Ostergaard, B. (2013). The effect of real-time teleconsultations between
hospital-based nurses and patients with severe COPD discharged after an exacerbation. Journal
of Telemedicine and Telecare, 19(8), 466-474.

Troosters, T., Molen, T.V., Polkey, M, Rabinovich, R.A., Vogiatzis, L.W., & Kulich, K. (2013). Improving
physical activity in COPD: towards a new paradigm. Respiratory Research, 14,115-123.

Valenza, M.C., Valenza-Pen, G., Torres-Sanchez, I., Gonza´lez-Jimenez, E., Conde-Valero, A., & Valenza-
Demet, G. (2014). Effectiveness of controlled breathing techniques on anxiety and depression in
hospitalized patients with COPD: a randomized clinical trial. Respiratory Care, 59(2), 209–215.

Verwey, R., van der Weegen, S., Spreeuwenberg, M., Tange, H., van der Weijden, T., & de Witte, L. (2014). A monitoring and feedback tool embedded in a counseling protocol to increase physical activity of patients with COPD or type 2 diabetes in primary care: study protocol of a three-arm cluster randomized controlled trial. BMC Family Practice, 15(93), 15-36.

Waschki, B., Spruit, M.A., Watz, H., Allbert, P.S., Shrikrishina, D., & Groenen. M., (2012). Physical activity monitoring in COPD: compliance and associations with clinical characteristics in a multicenter study. Respiratory Medicine, 106, 522-530.

World Health Report. Geneva: World Health Organization (2013). Retrieved from: http://www.who.int/whr/2011/en/statistics.htm.