การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง Breast Screening Self-examination

Main Article Content

กัลปังหา โชสิวสกุล

Abstract

บทนำ

มะเร็งเต้านมเป็นโรคร้ายแรงที่สำคัญและพบมากในเพศหญิง  สำหรับในประเทศไทย  พบว่า  การเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านมพบเป็นอันดับสองรองมาจากมะเร็งปากมดลูก  และมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ จากข้อมูลทะเบียนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติระหว่าง ปีพ.ศ.2551 ถึงปีพ.ศ 2553 (สถาบันมะเร็ง, 2553)  พบว่า  ผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งรายใหม่ที่พบมากในเพศหญิงตลอดทั้ง 3 ปี  คือโรคมะเร็งเต้านม  ผู้ป่วยส่วนใหญ่มาพบแพทย์เพื่อทำการตรวจและรักษาเมื่อก้อนมะเร็งโตมากแล้ว     การเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยระยะแรกเด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองจึงเป็นกลวิธีสำคัญ  เพื่อสามารถค้นพบโรคมะเร็งตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นที่ยังไม่มีอาการ  รวมทั้งเพื่อจะได้ให้การรักษาก่อนที่โรคจะลุกลามไปหรือสามารถรักษาให้หายขาดได้

Keywords

Article Details

How to Cite
โชสิวสกุลก. (1). การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง Breast Screening Self-examination. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), 28(2). Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/32051
Section
บทความวิชาการ