Return to Article Details การศึกษาติดตามสมรรถนะทางการพยาบาลของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2545 และหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์เทียบเท่าปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2542 ปีการศึกษา 2549 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ Download Download PDF