คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

Main Article Content

กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา

Abstract

คำแนะนำการเตรียมต้รฉบับวารสารวิทยาลัยพยาบาลฃบรมราชชนี กรุงเทพ

Article Details

How to Cite
ทิพย์กาญจนเรขาก. (2015). คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), 31(2), 141-144. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/47642
Section
คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ