พฤติกรรมการมีวินัยในตนเองของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

กรรณิการ์ บึงอ้อ, วิไลลักษณ์ ศิริมัย

Abstract


การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการมีวินัยในตนเอง ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ จำนวน192 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามพฤติกรรมการมีวินัยในตนเองด้านการเรียนและด้านระเบียบวินัยในหอพักนักศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (X̄) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัย พบว่า

1. พฤติกรรมการมีวินัยในตนเองของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1-4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X̄ = 4.03 , S.D. = 0.84) จำแนกรายด้าน พบว่า พฤติกรรมการมีวินัยในตนเองในด้านระเบียบวินัยในหอพักนักศึกษาและด้านการเรียน มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X̄ =4.22 , S.D. = 0.81 และ X̄ = 3.83 , S.D. = 0.88 ) ตามลำดับ

2. พฤติกรรมการมีวินัยในตนเองในด้านการเรียน ที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ส่งงานทันตามเวลาที่กำหนด และเตรียมอุปกรณ์การเรียน มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X̄ = 4.35 , S.D. = 0.73 และ X̄ = 4.26 , S.D. = 0.77 ) ตามลำดับ คะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ กลับไปทบทวนตำราเรียนภายหลังจากการเรียนเสร็จ มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (X̄ = 3.20 , S.D. = 0.87)

3. พฤติกรรมการมีวินัยในตนเองในด้านของระเบียบวินัยในหอพักนักศึกษามากที่สุด คือ ไม่สูบบุหรี่ภายในหอพัก และไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในหอพัก มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเท่ากัน (X̄ = 4.89 , S.D. = 0.43 และ 0.45) และคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ นำอุปกรณ์ ,ของใช้ หรือตุ๊กตาที่ไม่จำเป็นมาไว้ในห้องพักทำให้ห้องดูรก มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (X̄ = 2.88 , S.D. = 1.07)

ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการศึกษาติดตามพฤติกรรมการมีวินัยในตนเองของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์เพื่อดูพัฒนาการของพฤติกรรมการมีวินัยในตนเอง และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการมีวินัยในตนเองของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์


Keywords


พฤติกรรมการมีวินัยในตนเอง; นักศึกษาพยาบาลศาสตร์

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2016 Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

---------------------------------------------------------------------------------------------

วารสารวิทยาลัยพยายาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ 2/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

โทร 0-2354-8241

 E-mail journalbcn@bcn.ac.th