[1]
ทิพย์กาญจนเรขาก. 2018. กองบรรณาธิการ. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok. 33, 3 (Apr. 2018).