[1]
ปัญญาพินิจนุกูรช., ศิริศุภลักษณ์พ., วรรณสันทัดส. and นิลวัชรมณีจ. 1. ผลของจิตตปัญญาศึกษาต่อการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ Effect of Contemplative Education on Transformative Learning of Boromarajonani College of Nursing Bangkok’s Personnel. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok. 28, 2 (1).