[1]
โชสิวสกุลก. 1. การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง Breast Screening Self-examination. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok. 28, 2 (1).