[1]
ช่วยตนอ., ตรีเดชป. and ปั้นดีว. 1. ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน ในสถานีอนามัย : กรณีศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok. 28, 1 (1).