ทิพย์กาญจนเรขาก., สาลีกุลส., อภิสิทธิวาสนาน., & เทียมหมอกม. (2018). ADVANCED CARE PLANNING FOR PEACEFUL DEATH. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok, 33(3), 138-145. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/120115