ทิพย์กาญจนเรขาก. (2017). คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok, 33(3). Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/120128