ปัญญาพินิจนุกูรช., ศิริศุภลักษณ์พ., วรรณสันทัดส., & นิลวัชรมณีจ. (1). ผลของจิตตปัญญาศึกษาต่อการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ Effect of Contemplative Education on Transformative Learning of Boromarajonani College of Nursing Bangkok’s Personnel. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok, 28(2). Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/32046