โชสิวสกุลก. (1). การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง Breast Screening Self-examination. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok, 28(2). Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/32051