ช่วยตนอ., ตรีเดชป., & ปั้นดีว. (1). ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน ในสถานีอนามัย : กรณีศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok, 28(1). Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4836