ทิพย์กาญจนเรขาก. กองบรรณาธิการ. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok, v. 33, n. 3, 25 abr. 2018.