ทิพย์กาญจนเรขาก. คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok, v. 33, n. 3, 8 dez. 2017.