ปัญญาพินิจนุกูรช.; ศิริศุภลักษณ์พ.; วรรณสันทัดส.; นิลวัชรมณีจ. ผลของจิตตปัญญาศึกษาต่อการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ Effect of Contemplative Education on Transformative Learning of Boromarajonani College of Nursing Bangkok’s Personnel. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok, v. 28, n. 2, 11.