โชสิวสกุลก. การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง Breast Screening Self-examination. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok, v. 28, n. 2, 11.