ช่วยตนอ.; ตรีเดชป.; ปั้นดีว. ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน ในสถานีอนามัย : กรณีศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok, v. 28, n. 1, 11.